Teleporter 11-40 S

Teleporter 11-40 S

Teleporter 11-40 S

 

Maksimi nostokyky 4 t

Maksimi nostokorkeus 11 m